Сформиран през 1992 г. управляващият екип на адвокатско дружество „Ламбовски, Недялкова & Партньори” е един от първите в Р. България специализирани в комплексното правно обслужване на корпоративни клиенти. Дружеството обединява юристи със задълбочени познания и опит в консултантската дейност по текущите въпроси на бизнеса, както и такива специализирани в процесуалното представителство и алтернативното решаване на възникнали спорове.

Дружествено право
Учредяване и регистрация на търговски дружества, вписване на промени в обстоятелствата в ТР, преобразуване на търговски дружества, ликвидация, текущо оперативно правно съдействие…
Търговско право
Съгласуване и изготвяне на търговски договори, защита и съдействие при водене на търговски преговори, анализ, структуриране и изготвяне на документация по реализация на бизнес проекти и инвестиционни сделки…
Несъстоятелност
Иницииране и представителство в производства по несъстоятелност, предявяване на вземания, участие във всички етапи в хода на открито производство по несъстоятелност, оздравителни механизми и съдействие за привеждането им в изпълнение за възстановяване нормалната дейност на дружества в несъстоятелност…
Обществени поръчки, Концесии
Консултации и съдействие на участници и възложители във всички видове процедури по възлагане на обществени поръчки и провеждане и предоставяне на концесии: подготовка, съгласуване и анализ на всички документи за откриване, провеждане, участие и възлагане, защита при нарушени права, обжалване…
Защита на конкуренцията
Защита и консултации в производства за злоупотреба с монополно и господстващо положение, забранени споразумения, решения и съгласувани практики, нелоялна конкуренция, концентрации на предприятия, трансфер на производствени технологии, ноу-хау, софтуер и патенти…
Събиране на вземания
Защита на кредитори при неизпълнение на парични задължения, проучване на длъжници, представителство в съдебни процедури и водене на изпълнителни дела за принудително събиране на вземанията…
Гражданско право
Консултации по гражданско-правни сделки, покани за плащане, пълномощни, адвокатски писма, прехвърляне, прихващане, подновяване на вземания, встъпване и заместване в дълг, учредяване и регистрация на граждански дружества, сдружения, фондации, консорциуми…
Инвестиции
Aнализ на инвестиционни проекти, проучване на бизнес партньори, консултации във връзка с реализиране на чуждестранни и местни инвестиции и свързаните с това данъчно облагане, разрешения, лицензии...
Недвижими имоти
Съдействие по всички въпроси, свързани с вещното право и строителството, проучване и анализ на статут на имоти, придобиване и разпореждане с имоти, финансиране, строителство, отдаване под наем и управление, учредяване на обезпечения, съгласуване на инвестиционни проекти по придобиване на парцели и строеж на търговски и офис центрове, жилищни сгради и други обекти...
Авторско право
Защита на права върху литературни произведения и периодични издания, произведения на изобразителното изкуство включително дизайн, музикални произведения, сценични произведения, филми и други aудио-визуални произведения...
Право на индустриална собственост
Представителство пред Патентното ведомство на Р. България, Световната организация по интелектуална собственост (WIPO), Ведомство на Европейския съюз за интелектуална собственост (ЕUIPO), Европейското Патентно Ведомство (EPO) REGISTER.BG.
Трудово право
Консултации и изготвяне на трудови договори и колективни трудови договори, съдействие по трудови спорове и представителство по трудови дела.
Възобновяеми eнергийни източници
Консултиране и съдействие при проектиране, развитие, финансиране и реализация на проекти в областта на енергийните източници, лицензиране, сключване на споразумения за присъединяване към електропреносната мрежа и изкупуване на електрическа енергия...
Защита на растенията
Правна помощ и съдействие при разрешаване на продукти за растителна защита (ПРЗ), складиране, транспортиране и съхранение, етикетиране, предлагане и употреба на ПРЗ, събиране на опаковки от ПРЗ, комуникация с компетентните регулаторни органи...
Фармацевтично право
Правен режим на употреба на лекарствени вещества в Република България, клинични изпитвания на нови лекарствени форми, реклама на лекарства…
Топлоснабдяване и топлинно счетоводство
Консултиране и съдействие в сферата на топлинното счетоводство при въвеждането и експлоатирането на уреди за топлинно счетоводство, отчитане и разпределение на употребена топлинна енергия, преговори с топлопреносни и електропреносни предприятия и съдействие на същите при въвеждане на система за топлинно счетоводство в различни области и райони на територията на Р. България...
Адрес: Бул. Христо Ботев 59, ет. 4,ап. 11
1303 София, България
Тел: + 359 2 987 09 73
+ 359 2 423 32 24
+ 359 884 166 597
Email: info@lhh-bg.com